Kolumny iniekcyjne - Jet Grouting

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu. Za pomocą iniekcji strumieniowej (ang. jet grouting) wykonujemy różnego rodzaju elementy geotechniczne służące do wzmacniania lub/i uszczelnienia podłoża gruntowego.

Skontaktuj się z nami »

Proces iniekcji strumieniowej (jet grouting) polega na:

Do iniekcji strumieniowej (jet grouting) najczęściej wykorzystywany jest zaczyn cementowy. W wyniku działania wysokoenergetycznego strumienia zaczynu następuje całkowite zniszczenie naturalnej struktury gruntu, jego odspajanie oraz częściowa wymiana, a następnie wiązanie uformowanej bryły gruntowo-cementowej. W trakcie iniekcji strumieniowej ( jet grouting) cechy gruntu w obrębie bryły zostają ujednolicone, a powstały kompozyt gruntowo-cementowy wykazuje znaczną wytrzymałość i bardzo małą przepuszczalność. W zależności od stosowanego ciśnienia, czasu iniekcji, ruchu posuwistego żerdzi i jej prędkości obrotowej formuje się w gruncie elementy o różnych przekrojach i średnicach: kolumny, ściany, płyty, bloki lub inne złożone struktury. Wymiary formowanych elementów zależą od możliwości technologicznych wykorzystywanego zestawu iniekcyjnego oraz warunków gruntowych. Zazwyczaj technologia jet groutingu stosowana jest do wykonania kolumn gruntowo-cemnetowych o średnicy od 0.4m do ponad 3m. Po zamontowaniu w tak wykonanej kolumnie (formowanym elemencie ) zbrojenia - najczęściej w postaci kształtownika - możliwe jest wykorzystanie go jako pala lub palisady. Roboty z wykorzystaniem iniekcji strumieniowej realizowane są w oparciu o wymagania normy PN-EN 12716. Wykonawstwo specjalnych robót Geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

Jet Grouting
Jet Grouting - metoda iniekcji strumieniowej

umożliwia polepszenie parametrów mechanicznych gruntu, jak również jego uszczelnienie. W trakcie wykonywania kolumn zachodzą trzy następujące po sobie procesy:

  • zniszczenie struktury gruntu strumieniem zaczynu podanego pod bardzo dużym ciśnieniem,
  • mieszanie gruntu z zaczynem cementowym, którego efektem jest powstanie tzw. Cementogruntu formowanego w formie kolumny lub jej części,
  • wydobycie nadmiaru urobku na powierzchnię.

Zestaw do wytwarzania iniekcji strumieniowej – Jet Grouting

W skład zestawu roboczego wchodzi również wytwórnia iniektu cementowego na którą składa się : silos, mieszalnia, pompa wysokociśnieniowa , która jest połączona za pomocą przewodów wysokociśnieniowych z jednostką wiercącą. Wiertnica wyposażona jest w specjalną żerdź, która jest dostosowana do własności wzmacnianego gruntu oraz parametrów wykonywanych kolumn (średnicy, kształtu). Do wykonania mieszanki iniekcyjnej wykorzystuje się najczęściej cement portlandzki marki CEM 32,5 lub CEM 42,5. W celu uzyskania większej szczelności, dodatkowo wykorzystuje się bentonit (w sytuacji, gdy parametry wytrzymałościowe cementogruntu mają znaczenie drugorzędne). Etapy powstawania kolumny to:

W trakcie prac konieczne jest systematyczne usuwanie urobku z powierzchni platformy roboczej.

Stosowane są trzy systemy do wykonania iniekcji strumieniowej:

Zastosowanie Jet Grouting

Charakterystyka kolumn Jet Grouting (średnica kolumn, długość paneli, stopień wymieszania, wodoodporność, wytrzymałość na ściskanie i inne) zależy zarówno od parametrów ich wykonania (prędkość podnoszenia żerdzi, czas wykonania, ciśnienie zaczynu, gęstość zaczynu i inne), jak również od warunków gruntowych (rodzaju gruntu, wielkości ziaren gruntu, zagęszczenia i inne) oraz użytego systemu formowania kolumn (jedno-, dwu- lub trójpłuczkowego). Metodą tą można wzmacniać plastyczne grunty spoiste oraz luźne piaski o różnych frakcjach. Wytrzymałość materiału powstałych kolumn (tzw. cementogruntu) kształtuje się w granicach od 2 do 30 MPa.

Zalety Jet Grouting

Dodatkowe zastosowanie Jet Grouting

Jet Grouting - klemm
Jet Grouting - close range
Jet Grouting - kolumny
Jet Grouting - close range klemm
Jet Grouting - klemm night jet grouting